Druki do pobrania

Druki do naboru 2019:

Załączniki do pobrania

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zaistniałym zdarzeniu i interwencji jednostki Państwowej Straży Pożarnej:

Druk do pobrania

Druk zgłoszenia odbioru budynku przez Jednostki Państwowej Straży Pożarnej:

Druk do pobrania

Ponadto wykaz dokumentów które powinien przygotować inwestor lub wykonawca – do odbioru obiektu przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej

(zależy od przyjętych w projekcie rozwiązań techniczno-budowlanych, w tym przeciwpożarowych)

Dokumenty podstawowe:

 1. pozwolenie na budowę (pierwotne i zamienne),
 2. projekt budowlany (uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych – jeśli jest taki wymóg),
 1. oryginał dziennika budowy,
 2. oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami przeciwpożarowymi,
 3. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi (np. inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza),
 4. dokumentacja dot. urządzeń przeciwpożarowych ( tj. uzgodnione projekty stałych urządzeń gaśniczych, systemu sygnalizacji pożarowej, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej (hydranty wewnętrzne), urządzeń oddymiających, oświetlenia ewakuacyjnego itp. – jeśli są wymagane lub występują w budynku ).

Protokoły badań, przeglądów lub konserwacji instalacji i urządzeń:

 1. protokół dot. stanu sprawności technicznej i pomiaru oporności izolacji przewodów instalacji elektrycznej,
 2. protokół badań oświetlenia awaryjnego – jeśli występuje,
 3. protokół dot. stanu technicznej sprawności i pomiaru oporności uziemień instalacji odgromowej,
 4. protokół sprawdzenia stanu technicznej sprawności instalacji kominowej (dymowej, spalinowej i wentylacyjnej) z uwzględnieniem drożności przewodów,
 5. protokół sprawdzenia stanu technicznej sprawności i szczelności instalacji gazowej,
 6. protokół pomiaru ciśnienia i wydajności hydrantów ppoż. wewnętrznych i zewnętrznych.
 7. protokoły badań innych instalacji i urządzeń przeciwpożarowych (stałych urządzeń gaśniczych, systemu sygnalizacji pożarowej, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej (hydranty wewnętrzne i zewnętrzne), urządzeń oddymiających, oświetlenia ewakuacyjnego) – jeśli są wymagane lub występują w budynku.

Inne dokumenty:

 1. protokoły zabezpieczenia elementów konstrukcji budynków (stalowych, drewnianych itp.),
 2. certyfikaty zgodności, aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia do stosowania, klasyfikacje ogniowe, itp. dot. elementów, materiałów i urządzeń zastosowanych w budynkach, mających wpływ na bezpieczeństwo pożarowe (m.in. drzwi ppoż., zabezpiecz. przepustów instalacyjnych. itd.),
 3. ocena zagrożenia wybuchem (jeśli w pomieszczeniu mogą wystąpić mieszaniny wybuchowe przekraczające wartości graniczne określone w przepisach).
 1. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego obejmującą plany budynku (kondygnacji), jego usytuowania i terenu przyległego.

Ponadto należy zapewnić:

 1. wyposażenie w gaśnice (prawidłowość doboru – w zależności od rodzaju materiałów palnych w pomieszczeniach, odpowiednia ilość, dostępność, oznakowania),
 2. kompletne wyposażenie hydrantów wewnętrznych, oznakowanie,
 3. wywieszenie w miejscach widocznych (również w pobliżu telefonu) instrukcji postępowania na wypadek pożaru z wykazem telefonów alarmowych,
 4. oznakowania dróg ewakuacyjnych, miejsc usytuowania urządzeń ppoż. i elementów sterujących nimi, miejsc usytuowania ppoż wyłącznika prądu, kurków głównych instalacji gazowej oraz materiałów niebezpiecznych pożarowo (w tym pomieszczeń), miejsc zbiórki do ewakuacji oraz lokalizacji kluczy do wyjść ewakuacyjnych, przeciwpożarowych zbiorników wodnych, drzwi przeciwpożarowych.
 5. oznakowania stref zagrożenia wybuchem – jeśli występuje.