Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza

Jednostką ratowniczo-gaśniczą kieruje Dowódca, do którego obowiązków
w szczególności należy:

1. utrzymanie jednostki w gotowości do działań ratowniczo-gaśniczych,

2. dysponowanie i dowodzenie siłami i środkami JRG, organizowanie i
kierowanie działaniami ratowniczymi w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub
likwidacji miejscowych zagrożeń oraz wykonywanie specjalistycznych czynności
ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych oraz podczas likwidacji miejscowych
zagrożeń przez inne podmioty ratownicze,

3. organizowanie szkolenia, ćwiczeń i doskonalenia zawodowego w jednostce,

4. prowadzenie szkoleń członków OSP organizowanych przez wydział
operacyjno-szkoleniowy,

5. organizowanie i przeprowadzanie ćwiczeń na obiektach przy współpracy i
udziale innych wydziałów komendy powiatowej,

6. sporządzanie ocen, analiz, wniosków z przeprowadzonych działaniach
ratowniczo-gaśniczych i ćwiczeniach na obiektach, przy współpracy i udziale
innych wydziałów komendy powiatowej,

7. współpraca i udział w opracowywaniu planów operacyjnych,

8. zapewnienie właściwej dyscypliny wewnętrznej i regulaminowego toku służby,

9. wnioskowanie w sprawach doboru osób na stanowiska służbowe w JRG oraz w
innych sprawach kadrowych do Komendanta Powiatowego,

10. zapewnienie właściwego stanu technicznego sprzętu, wyposażenia obiektów i
urządzeń JRG oraz nadzór nad ich właściwym użytkowaniem i konserwacją,

11. współpraca z innymi wydziałami komendy powiatowej w zakresie wyposażenia
JRG
i innych jednostek krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w sprzęt
ratowniczy, środki gaśnicze, sorbenty i neutralizatory,

12. prowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych zagrożeń, w tym również
innych niż pożarowe w porozumieniu z wydziałem kontrolno-rozpoznawczym komendy
powiatowej,
a w szczególności dotyczących :

· zapewnienia osobom przebywającym w budynkach, obiektach lub terenach
bezpieczeństwa i warunków szybkiej ewakuacji w przypadku wystąpienia zagrożenia,

· przygotowania budynków, obiektów i terenów do prowadzenia działań
ratowniczych,

13. wstępne ustalanie przyczyn i okoliczności powstawania i rozszerzania się
pożarów
oraz innych miejscowych zagrożeń,

14. współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi, inspekcjami, strażami na

przydzielonym obszarze działania,

15. wykonywanie innych czynności związanych z operacyjnym przygotowaniem
terenu, obiektów i urządzeń do działań ratowniczo-gaśniczych z własnej
inicjatywy,
jak również na zlecenie właściwych organów,

16. prawidłowe, terminowe i zgodne z przepisami prawa załatwianie spraw
wynikających
z zakresu obowiązków oraz zleconych przez przełożonych,

17. odpowiedzialność za mienie powierzone jednostce ratowniczo-gaśniczej,

18. opracowywanie projektów zakresów czynności i zadań dla podległych
strażaków oraz ocen ich przydatności do służby,

19. nadzór nad przestrzeganiem zasad bhp w czasie działań ratowniczych i
ćwiczeń,
organizowanie zajęć wychowania fizycznego i sportu w jednostce.

Charakterystyka JRG:

Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej w Malborku, to
komórka organizacyjna Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku,
wyposażona
w specjalistyczny sprzęt i powołana do walki z pożarami, klęskami
żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.

 • Siedzibą i bazą JRG są obiekty wraz z wyposażeniem usytuowane w Malborku
  przy ul. Wybickiego 1, pozostające w administracji komendy powiatowej.
 • Obszar chroniony przez JRG to teren miast i gmin: miasto Malbork, gmina
  Malbork, miasto i gmina Nowy Staw, gmina Stare Pole, Lichnowy, Miłoradz. Łącznie
  o powierzchni 496 km2.
 • JRG składa się z dowództwa i jednostki taktycznej.
 • W skład dowództwa wchodzą Dowódca JRG i jego Zastępca, pełniący służbę w
  systemie codziennym.
 • W skład jednostki taktycznej wchodzą strażacy według normy etatowej do 15
  etatów na jednej zmianie służbowej, pełniący służbę w systemie
  zmianowym.

 

Strażacy JRG pełnią służbę według zasad określonych w Rozporządzeniu
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 1997 r. w sprawie
rozkładu czasu służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U . Nr 82, poz.
530 z 1997 r.).

 

Do zakresu działania Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej należy w szczególności:

1) organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczo – gaśniczych w czasie walki z
pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;

2) dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem
sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych;

3) wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych
miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby;

4) wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz

w ramach odwodów operacyjnych;

5) wykonywanie specjalistycznych czynności ratowniczych w obszarze chronionym
oraz
w ramach odwodów operacyjnych z zakresu ratownictwa ekologicznego;

6) przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na
przydzielonym obszarze chronionym;

7) współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze
działania
w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń;

8) rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu
działania,
w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach;

9) realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w JRG;

10) prowadzenie doskonalenia zawodowego;

11) udział w aktualizacji:

a) stanu gotowości operacyjnej,

b) procedur ratowniczych,

c) dokumentacji operacyjnej;

1. Udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych

Zadania strażaków JRG PSP

Do podstawowych zadań strażaków pełniących służbę w jednostce taktycznej
należy
w szczególności :

1. pozostawanie w czasie służby w stałej gotowości do udziału w działaniach
ratowniczo – gaśniczych,

2. utrzymywanie sprzętu i wyposażenia we właściwym stanie technicznym i
stałej gotowości bojowej,

3. posiadanie odpowiednio wysokiej do zajmowanego stanowiska wiedzy i
umiejętności zawodowych,

4. posiadanie pełnej sprawności fizycznej,

5. uczestniczenie w szkoleniu organizowanym w czasie służby,

6. rzetelne i nienaganne wykonywanie obowiązków służbowych

7. zdyscyplinowanie, ofiarność i fachowość w wykonywaniu zadań,

8. przejawianie aktywności, samodzielności i inicjatywy w służbie oraz
podczas działań ratowniczych,

9. przestrzeganie obowiązujących regulaminów i ustalonych zasad w służbie
oraz podczas działań ratowniczo-gaśniczych, w tym również w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy.