Komenda Powiatowa PSP w Malborku

Zasady organizacji komendy powiatowej określone zostały w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych

i Administracji z dnia 26 lipca 2006r. w sprawie ramowej organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej

(miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. Nr 143, poz. 1037)

W skład Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 

  • Wydział Operacyjno-Szkoleniowy
  • Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza
  • Sekcja ds Kwatermistrzowsko-Techniczna
  • Sekcja ds Kontrolno- Rozpoznawcza
  • Sekcja ds Organizacyjno– Kadrowa
  • Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Finansowych

 

schemat