Obszar Chroniony

Powiat malborski leży w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego –zajmując powierzchnię 494 km² i sąsiadując z powiatami Tczewskim, Nowodworskim, Sztumskim i Elbląskim.

Powiat zamieszkuje 63,3 tyś. osób, a w jego skład wchodzi 6 jednostek administracyjnych stopnia podstawowego. Gminy miejskie: Malbork, gminy miejsko-wiejskie: Nowy Staw, gminy wiejskie: Lichnowy, Malbork, Miłoradz, Stare Pole

Powiat Malborski jest terenem typowo rolniczym, w związku z czym większość stanowią przedsiębiorstwa, zakłady i gospodarstwa związane z produkcją rolną i zwierzęcą ( ponad 50 % powierzchni ). Zakłady przemysłowe zlokalizowane są głównie w aglomeracjach miejskich.

Obszar chronionyUkształtowanie powiatu malborskiego jest zróżnicowane, przeważają tereny nizinne i depresyjne, natomiast południową część powiatu charakteryzuje duże pofałdowanie terenu. Powodzie mogą wystąpić przede wszystkim w wyniku przerwania wałów przeciwpowodziowych na rzekach Wisła i Nogat, oraz w przypadku uszkodzenia śluzy w Białej Górze i Malborku (Rakowiec). Powierzchnia obszarów zalewowych może być różna. Powodzie mogą wystąpić głównie na terenach miasta Malborka, gminy Malbork, Miłoradz, Stare Pole i Lichnowy. przez które przebiegają w/w cieki wodne. Obiektami, które mogą ulec zalaniu są głównie gospodarstwa rolne oraz infrastruktura miasta Malborka. Zagrożenia powodziowe zostały szczegółowo omówione w drugiej części niniejszego opracowania.

Oprócz zagrożeń powodziowych na terenie powiatu mogą wystąpić także inne miejscowe zagrożenia związane z występowaniemi stosowaniem toksycznych środków przemysłowych (TSP).

1,52 % Powierzchni powiatu Malborskiego tj. ok. 7,5 km² stanowią obszary leśne, administrowane przez Nadleśnictwo Elbląg. Kompleksy leśne zlokalizowane są głównie na terenie gminy Miłoradz i Stare Pole, gdzie zlokalizowane jest jedyne leśnictwo Janowo.

Obszar chroniony jest przez jedną jednostkę ratowniczo-gaśniczą kategorii „C” w Malborku /42 etaty/ i przez 8 jednostek OSP w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym oraz 8 jednostek OSP działania lokalnego. W sumie na terenie powiatu jest około 450 strażaków OSP i PSP.

Położenie JRG jest optymalnym rozwiązaniem, jednak najdalej położonych miejscowości czas dojazdu wynosi odpowiednio dla JRG Malbork -35 min. do miejscowości Boręty II.

W celu pełniejszego zabezpieczenia operacyjnego obszaru chronionego powołano 16 jednostek OSP, z czego 8 włączonych zostało do KSRG.

Na terenie powiatu istnieje również jedna jednostka Wojskowej Straży Pożarnej 22 Bazy Lotniczej Malbork.

W celu pełniejszej realizacji zadań związanych z likwidacją zagrożeń życia, zdrowia, mienia i środowiska naturalnego KP PSP Malbork podpisuje sukcesywnie porozumienia i umowy z innymi służbami i instytucjami posiadającymi odpowiedni potencjał sił i środków niezbędnych do likwidacji powstałych zagrożeń. Do chwili obecnej podpisano porozumienia i umowy z: Policja, Pogotowie Ratunkowe, Zakład Wodociągu i Kanalizacji, Zakład Energetyczny oraz Miejski Zakład Komunikacji w Malborku, Jednostka Wojskowa nr 1128.

Istnieją również porozumienia z instytucjami, które mogą świadczyć usługi w zakresie zabezpieczenia logistycznego podczas długotrwałych akcji. Podmioty te świadczą usługi w zakresie: zaopatrzenia jednostek w paliwa i oleje, zabezpieczenie wyżywienia i zakwaterowania (ok. 60 osób).