„KORYTARZ ŻYCIA” na obwodnicach Trójmiasta

19.06.2019 r. w siedzibie Gdańskiego Oddziału GDDKiA odbyło się spotkanie rozpoczynające realizację akcji pt. „KORYTARZ ŻYCIA”. Celem działań określonych w tej akcji jest promowanie prawidłowego zachowania użytkowników ruchu drogowego w sytuacjach wystąpienia zagrożenia na drodze i umożliwienie niezwłocznego dotarcia służb ratowniczych na miejsce zdarzenia. W briyfingu inaugurującym uczestniczył nadbrygadier Tomasz Komoszyński, pomorski komendant wojewódzki PSP. To inicjatywa GDDKiA Oddziału w Gdańsku w porozumieniu z Wojewódzkim Zespołem ds. Poprawy Bezpieczeństwa i Usprawnienia Ruchu na Obwodnicy Trójmiasta, działającym przy Wojewodzie Pomorskim. Do wspólnej akcji włączyły się Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku oraz Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.

Banery na obiektach mostowych nad drogami ekspresowymi zachęcają do stosowania korytarzy życia w przypadku wystąpienia zatorów drogowych na S6 Obwodnicy Trójmiasta i S7 Południowej Obwodnicy Gdańska. To przede wszystkim usprawni dojazd służb na miejsce zdarzenia drogowego, by udzielić pomocy ew. poszkodowanym. Pomoże także sprawne przybycie służb odpowiedzialnych za usunięcie uszkodzeń infrastruktury i udrożnienie drogi.

Akcja z korytarzem życia stanowi jeden z elementów działań podejmowanych przez zarządcę na drodze S6 Obwodnicy Trójmiasta, która ze względu na natężenia ruchu jest jedną najbardziej obciążonych dróg w Polsce. Natężenia ruchu sięgają 80 tys. pojazdów na dobę, a w wakacje w dni przed weekendami przeszło 105 tys. pojazdów. Na tej drodze doszło w 2018 r. średnio do 2,5 zdarzenia drogowego dziennie (wg zweryfikowanych danych policyjnych). Jakikolwiek zdarzenie drogowe – kolizja, uszkodzony pojazd, powoduje bardzo duże perturbacje w przejeździe, a przy przedłużających się utrudnieniach zatory „rozlewają się” na pozostałe drogi Aglomeracji Trójmiejskiej.

Oprócz tego przy drodze ekspresowej w wybrane dni, kiedy spodziewane jest wzmożony ruch samochodowy, stają mobilne tablice zmiennej treści informujące o wzmożonym natężeniu ruchu i ew. utrudnieniach w przejeździe.

Apelujemy do wszystkich użytkowników dróg do stosowania korytarzy życia w przypadku powstania zatoru drogowego.

 

 

Opracowanie:

st.bryg. Marian Hinca – KW PSP w Gdańsku materiał informacyjny z: www.gddkia.gov.pl

Zdjęcia:

materiał informacyjny z: www.gddkia.gov.pl

OGŁOSZENIE WYNIKÓW TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ KANDYDATÓW  DO SŁUŻBY W SEKCJI D.S. KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH.


Pożegnanie ze służbą st. kpt. Andrzeja Długokęckiego

31 maja 2019 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przejścia na zaopatrzenie emerytalne st. kpt. Andrzeja Długokęckiego – Kierownika sekcji ds. Kontrolno- Rozpoznawczych.

W uroczystej zbiórce udział wzięli Zastępca Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Piotr Socha, Komendant Powiatowy PSP w Sztumie bryg. Tomasz Banach, były Komendant Powiatowy  PSP w Malborku a obecnie Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego Stanisław Chabel oraz funkcjonariusze i pracownicy cywilni naszej komendy.

Pan st. kpt. Andrzej Długokęcki ponad 30 lat życia poświęcił  służbie w malborskiej straży pożarnej, w okresie której z wielkim oddaniem i poświęceniem realizował  zadania pełniąc służbę w pionie kontrolno-rozpoznawczym począwszy od stanowiska instruktora, następnie starszego inspektora, starszego specjalisty do kierownika sekcji. W tym okresie uczestniczył  w wielu akcjach promujących bezpieczeństwo, podczas, których z wielkim sercem i zaangażowaniem uświadamiał mieszkańców zdobywając ich szacunek i uznanie.

Komendant Powiatowy PSP w Malborku bryg. Mariusz Dzieciątek podziękował za lata służby, życzył w imieniu własnym i załogi dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz spełnienia dalszych zamierzeń.


OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ETAPU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO KANDYDATÓW NA STANOWISKO STAŻYSTA W KP PSP MALBORK


KP PSP Malbork – ćwiczenia na obiekcie

W dniu 23.05.2019 r. na terenie Malborskich Zakładów Chemicznych „Organika” S.A zostały przeprowadzone ćwiczenia ratowniczo – gaśnicze.

Celem głównym ćwiczeń było sprawdzenie przygotowania sil i środków krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego związanych z wystąpieniem poważnej awarii w procesach technologicznych w zakładach chemicznych.

Celami pośrednimi ćwiczeń było:

  • doskonalenie umiejętności podczas zdarzeń związanych z emisją substancji niebezpiecznych i realizacja zadań dla jednostek operujących w zakresie podstawowym oraz współpraca z Specjalistyczną Grupą Ratownictwa Chemiczno – Ekologiczną,
  • doskonalenie umiejętności dowodzenia związkami taktycznymi przez kadrę dowódczą Państwowej Straży Pożarnej,
  • rozwijanie umiejętności reagowania kierujących działaniami ratowniczymi na poszczególnych poziomach dowodzenia na nagłe zmiany sytuacji, komplikacje i utrudnienia,
  • doskonalenie alarmowania, dysponowania i przemieszczania sił i środków Państwowej Straży Pożarnej, alarmowanie i dysponowanie jednostek specjalistycznych,
  • doskonalenie umiejętności organizacji oraz wykorzystania łączności współdziałania i dowodzenia,

Strażacy mieli do przećwiczenia dwa epizody :

Założenie pierwszego epizodu związane było z działaniami grupy chemicznej podczas rozszczelnienia zbiornika z diizocyjanianem toluenu (nazwa handlowa substancji TDI) w magazynie TDI.

Drugi epizod związany był z działaniami gaśniczymi w hali magazynowej wyrobów gotowych gdzie doszło do samozapłonu gotowego produktu (blok pianki).

Na ćwiczenia zostały zadysponowane siły i środki krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu oraz zastępy z jednostek OSP z terenu powiatu malborskiego OSP Lichnowy i OSP Stogi.

Łącznie ćwiczyło około 32 strażaków oraz 10 pojazdów ratowniczo – gaśniczych i specjalnych w tym Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego Elbląg,

Po zakończeniu ćwiczeń odbyła się prezentacja gaszenia bloku wykonanego z pianki z użyciem dostępnej na terenie zakładu lancy gaśniczej. Strażacy mieli również okazję zwiedzić cały zakład oraz zapoznać się z jego specyfiką.