Służba w Państwowej Straży Pożarnej

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej
Na podstawie art. 28 ust. 14 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1204, 1321 i 1567 oraz z 2018 r. poz. 106, 138 i 650) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:
1) zakres informacji o planowanym postępowaniu kwalifikacyjnym o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej oraz sposób podawania ich do wiadomości publicznej;
2) organizację i sposób przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osoby ubiegającej się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej, zwanej dalej „kandydatem”;
3) dokumenty wymagane od kandydata;
4) zakres testu sprawności fizycznej;
5) sposób dokonywania oceny kandydatów oraz preferencje z tytułu posiadanego przez nich wykształcenia, wyszkolenia lub posiadanych umiejętności

TEKST ROZPORZĄDZENIA