Ogłoszenie o naborze 2019

Szczegółowych informacji dotyczących postępowania kwalifikacyjnego uzyskać można osobiście
w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku lub telefonicznie pod numerem telefonu 55 270 21 30 wew. 134.

Ostateczny termin składania dokumentów: do 29 marca 2019 r. do godz.15.00

na adres:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Malborku
ul. Wybickiego 1 , 82-200 Malbork

Dokumenty kandydaci składają osobiście w zaklejonej kopercie w sekretariacie
Komendanta Powiatowego PSP w Malborku, ul. Józefa Wybickiego 1
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00
(z dopiskiem: „Nabór do służby w PSP system dzienny na stanowisko: stażysta w służbie przygotowawczej”)
lub listownie (wymagana forma wysyłki: listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

na adres:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Malborku
ul. Wybickiego 1 , 82-200 Malbork

Dokumenty, które wpłyną lub zostaną dostarczone po terminie (decyduje data wpływu aplikacji, a nie data stempla pocztowego)

nie będą rozpatrywane.

Pełna treść ogłoszenia o naborze

Załączniki do pobrania

KOMENDANT POWIATOWY PAŃSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ W ZAWODZIE: STRAŻAK PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

 1. Stanowisko STAŻYSTA-etat docelowy młodszy specjalista
 2. System służby: codzienny
 3. Liczba miejsc:1
 4. Miejsce pełnienia służby: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
  w Malborku, Sekcja ds. Kontrolno-Rozpoznawczych

Przewidywany termin przyjęcia do służby- II półrocze 2019 roku

 1. Kandydat do służby w Państwowej Straży Pożarnej musi spełniać, stosownie do postanowień art. 28 i art. 34 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku
  o Państwowej Straży Pożarnej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1313 ze zm.) następujące kryteria:

  • posiadać obywatelstwo polskie,
  • korzystać w pełni z praw publicznych,
  • być niekaranym za przestępstwo lub za przestępstwo skarbowe,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby,
  • uregulowany stosunek do służby wojskowej (nie dotyczy kobiet).
 2. Do obowiązków na stanowisku należeć będzie:
 • rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez przeprowadzanie czynności kontrolno – rozpoznawczych,
 • współpraca z organami Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy oraz organami administracji i innymi instytucjami w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń,
 • inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu,
 • opracowanie i aktualizacja katalogu i mapy zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń.
 • opracowanie projektów decyzji i postanowień w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń,
 • analizowanie przyczyn pożaru zaistniałych na terenie powiatu w tym nieprawidłowości, które przyczyniły się do ich powstania i rozprzestrzeniania się,
 • opracowanie opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz imprez masowych,
 • przygotowanie projektu stanowiska komendanta powiatowego w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych,
 • nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z komendą,
 • organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie upowszechnienia  i przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
 • organizacja konkursów z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 • współpraca z rzecznikiem prasowym komendanta powiatowego w zakresie upowszechniania i przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
 • współpraca z placówkami oświatowymi i organizacjami, podmiotami
  w zakresie upowszechniania i przestrzegania przepisów m.in. wśród dzieci, młodzieży,
 • współpraca z dowódcami JRG i służby operacyjnej w zakresie przygotowania ćwiczeń na obiektach,
 • opracowywanie analiz i informacji statystycznych oraz prowadzenie sprawozdawczości statystycznej z zakresu działania stanowiska pracy,
 • sporządzanie programu działania oraz planu pracy, analiz prognoz, ocen, informacji i sprawozdań z zakresu realizowanych zadań,
 • wykonywanie poleceń przełożonych w innych sprawach, wynikających
  z zakresu działania komendy.
 1. Dodatkowe preferencje na przyjmowane stanowisko
 • wykształcenie wyższe (kierunek budownictwo/administracja)
 • szkolenie podstawowe w zawodzie strażak
 • posiadanie tytułu zawodowego technik pożarnictwa
 • posiadanie tytułu zawodowego inżynier pożarnictwa
 • posiadanie tytułu zawodowego inżynier w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego, uzyskanego w SGSP,
 • uzyskanie kwalifikacji ratownika medycznego, o których mowa w art. 13 ustawy dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
  (Dz. U. z 2017 r. poz. 2195 oraz z 2018 r. poz. 650),
 • uprawnienia do wykonywania zawodu ratownika medycznego, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
 • wyszkolenie pożarnicze w OSP – ukończone SP,
 • wyszkolenie pożarnicze w OSP – ukończone SP+RT
 • wyszkolenie pożarnicze w OSP – ukończone SP+RT+RW,
 • wyszkolenie pożarnicze w OSP – ukończone SP według programu z dnia 17 listopada 2015 r.
 • ukończone liceum ogólnokształcące lub technikum w klasie, w której były nauczane przedmioty dotyczące funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania.

Wyjaśnienie użytych skrótów:

 • SP – szkolenie podstawowe strażaków-ratowników ochotniczej straży pożarnej,
 • RT – szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków – ratowników ochotniczej straży pożarnej,
 • RW – szkolenie strażaków-ratowników ochotniczej straży pożarnej z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach.

Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 672). Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzi komisja powołana prze Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej.

 

 1. Wymagane dokumenty, które kandydat zobowiązany jest złożyć, przystępując do postępowania kwalifikacyjnego.

 

 1. Kandydat w terminie od 19 lutego do 29 marca br. Składa następujące dokumenty
  i oświadczenia:
 2. Podanie o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej ( podpisane czytelnie przez kandydata),
 3. Życiorys (CV) – należy podać dane kontaktowe, adres do korespondencji oraz numer telefonu kontaktowego (podpisany własnoręcznie i czytelnie przez kandydata),
 4. Podpisane własnoręcznie i czytelnie przez kandydata oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych- załącznik nr 1
 5. Podpisane własnoręcznie i czytelnie przez kandydata oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych- załącznik nr 2
 6. Podpisane własnoręcznie i czytelnie przez kandydata oświadczenie o niekaralności za

przestępstwo lub przestępstwo skarbowe- załącznik nr 3

 1. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do testu sprawności fizycznej- załącznik nr 4
 2. Dokument ubezpieczenia NNW lub ewentualnie podpisane oświadczenie kandydata, że nie będzie wnosił roszczeń w stosunku do komendy i jej funkcjonariuszy w przypadku nieszczęśliwego wypadku w czasie postępowania – załącznik nr 5,
 3. Podpisane oświadczenie o zgodzie na publikację wyników poszczególnych etapów postępowania na stronie internetowej Komendy Powiatowej PSP w Malborku oraz
  w siedzibie komendy- załącznik nr 6,
 4. Podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego- załącznik nr 7.

 

 1. B. Kandydat zakwalifikowany do rozmowy kwalifikacyjnej składa pozostałe n/w dokumenty:
 2. Kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby,
 3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, wyszkolenie lub posiadane umiejętności,
 4. Kserokopię stron książeczki wojskowej z uwidocznionymi danymi osobowymi kandydata
  i zapisem dotyczącym uregulowanego stosunku do służby wojskowej ( strona z wpisem z WKU w punkcie stosunek do służby wojskowej – przeniesiony do rezerwy, nie dotyczy kobiet).

 

U W A G A !

Druki do pobrania na stronie internetowej Komendy Powiatowej PSP w Malborku lub
w Sekcji ds. Organizacyjno-Kadrowych Komendy Powiatowej PSP w Malborku,
ul. Wybickiego 1, w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Przedłożenie innych dokumentów (druków) niż wyszczególnione w niniejszym ogłoszeniu
w pkt 8A, niezłożenie w terminie  do dnia 29 marca br.(liczy się data wpływu do komendy) kompletu dokumentów, brak jakiegokolwiek dokumentu czy oświadczenia wymienionego
w ogłoszeniu lub złożenie dokumentu niespełniającego wymagań określonych w ogłodzeniu spowoduje odrzucenie oferty kandydata w I etapie postępowania kwalifikacyjnego.

Dokumenty kandydaci składają w zaklejonej kopercie z dopiskiem: ”Nabór do Sekcji ds. Kontrolno-rozpoznawczej – 2019, imię i nazwisko” lub listownie (liczy się bezwzględnie data wpływu dokumentów do jednostki- nie data nadania tj. do dnia 29 marca br.)

na adres

Sekcja d.s Organizacyjno-Kadrowych

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  w Malborku

 1. Wybickiego 1, 82-200 Malbork

 

Dokumenty wymienione w pkt 8A 1-2 oraz oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata, natomiast na wszystkich składanych kopiach dokumentów (każda zapisana strona) należy umieścić następującą adnotację „potwierdzam za zgodność z oryginałem”- data i podpis kandydata.

Osoby zakwalifikowanej do rozmowy kwalifikacyjnej składają dokumenty o których mowa
w pkt 8B, w zaklejonej kopercie z umieszczonym na niej numerem identyfikacyjnym kandydata w Sekcji ds. Organizacyjno-Kadrowych Komendy Powiatowej PSP w Malborku
w terminie od  19 lutego do  29 lutego br do godz. 15:30.

Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów

Etap I                          Weryfikacja kompletności dokumentów wymienionych w pkt. 8 A

                                    „Ogłoszenie o naborze”.

Etap II                         Ocena sprawności fizycznej.

Etap III                        Ocena pozostałych dokumentów wymienionych w pkt. 8 B

Etap IV                       Rozmowa kwalifikacyjna.

Etap V                         Ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.

Harmonogram naboru

ETAP I
Czynność /

Zadanie

Data Godzina Miejsce
– złożenia dokumentów w dni robocze do dnia 29 marca 2019r.

(piątek)

do godziny 15:30 Sekcja ds. Organizacyjno-kadrowych Komendy Powiatowej PSP w Malborku

ul. Wybickiego 1 lub za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu do komendy)

– weryfikacja

dokumentów

do dnia 2 kwietnia  2019r.

(wtorek)

do godziny 15:30 Siedziba Komendy Powiatowej PSP
w Malborku

 

Wyniki I etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy w terminie do dnia 02 kwietnia br.

ETAP II
Czynność /

Zadanie

Data Godzina Miejsce
– podciąganie na drążku lub w przypadku kobiet  rzut piłką lekarską 05 kwietnia 2019r.

(piątek)

od godz. 10:00 22 baza Lotnictwa Taktycznego

ul. Jagiellońska

w Malborku

– bieg po kopercie 05 kwietnia 2019r.

(piątek)

j.w
-próba wydolnościowa

(beep test)

05 kwietnia 2019r.

(piątek)

j.w

 

Wyniki II etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy w terminie do dnia  8 kwietnia br.

ETAP III
Czynność /

Zadanie

Data Godzina Miejsce
– złożenie dokumentów

Wymienionych w pkt. 8A

 

9 kwietnia  2019r.

(wtorek)

do godz. 15:30 Sekcja ds. Organizacyjno-Kadrowych KP PSP w Malborku

ul. Wybickiego 1

– ocena w/w dokumentów 10 kwietnia 2019r.

(środa)

do godz. 15:30 Siedziba Komendy Powiatowej PSP
w Malborku

 

Wyniki III etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy w terminie do dnia 10 kwietnia br.

 

 

ETAP IV
Czynność /

Zadanie

Data Godzina Miejsce
– rozmowa

Kwalifikacyjna

12 kwietnia

2019r.

(piątek)

od godz. 10:00 Siedziba  Komendy Powiatowej PSP
w Malborku

ul. Wybickiego 1

 

Wyniki IV etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy w terminie do dnia  16 kwietnia 2019r.

 

ETAP V
Czynność /

Zadanie

Data Godzina Miejsce
– ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej

 

Kwiecień ———– Pomorska Rejonowa Komisja Lekarska podległa Ministrowi Właściwemu do spraw Wewnętrznych i Administracji
w Gdańsku ul. Kartuska 4/6

 

                                                                  U W A G A  !

 • Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej zastrzega sobie prawo do zmiany ww. terminów oraz miejsca odbywania poszczególnych etapów naboru.
 • Informacje o zakwalifikowaniu do następnego etapu postepowania będą opublikowane na stronie internetowej komendy: strazmalbork.pl oraz w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Malborku.
 • Komisja rekrutacyjna przyzna każdemu kandydatowi numer identyfikacyjny, pod którym będzie następowała publikacja wyników poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego.
 • O przydzielonym numerze identyfikacyjnym kandydat zostanie powiadomiony za pośrednictwem wiadomości tekstowej (SMS) lub w siedzibie komendy w przypadku osobistego złożenia dokumentów.
 • Przed przystąpieniem do każdego etapu postepowania kandydat zobowiązany jest do okazania ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość (dowód osobisty lub paszport).

 

ETAP I – OCENA DOKUMENTÓW WYMIENIONYCH W PKT 8A

Komisja dokonuje oceny złożonych dokumentów, która polega na sprawdzeniu ich kompletności oraz spełnienia wszystkich wymogów określonych w ogłoszeniu. Złożenie przez kandydata dokumentów niekompletnych lub niespełnienie przez niego wymogów określonych w ogłoszeniu jest równoznaczne z uzyskaniem negatywnego wyniku z postępowania kwalifikacyjnego.

 

 

ETAP II – TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Test sprawności fizycznej składa się z próby wydolnościowej oraz prób sprawnościowych, które przeprowadza się i ocenia w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej tj. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 27 października 2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 673).

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Wymagania ogólne

Próby sprawnościowe testu sprawności fizycznej przeprowadza się w ubiorze
i obuwiu sportowym w pomieszczeniu zamkniętym o utwardzonej nawierzchni. Kandydat do każdej z prób podchodzi tylko raz. Wyjątek stanowi awaria sprzętu, urządzeń pomiarowych zewnętrzne zakłócanie próby.

Test sprawności fizycznej dla kandydatów na stanowiska nie związane
z bezpośrednim udziałem w działaniach ratowniczo-gaśniczych obejmuje:

 • Podciąganie na drążku(w przypadku mężczyzn);
 • Rzut piłką lekarską w przypadku kobiet;
 • Bieg po kopercie;
 • Próbę wydolnościową (beep test)

 

I Podciąganie się na drążku;

Drążek jest umieszczony na wysokości doskocznej, pozwalającej na swobodny zwis ciała, bez dotykania podłoża. W przypadku braku możliwości doskoczenia do drążka, kandydat ma prawo do uzyskania pomocy osób przeprowadzających test sprawności fizycznej. Kandydat zajmuje pozycję w zwisie na drążku (nachwytem lub podchwytem) o ramionach wyprostowanych w stawach łokciowych. Na komendę „start” podciąga się, tak aby broda znalazła się powyżej drążka i wraca do pozycji wyjściowej, następnie ponawia ćwiczenie. Oceniający głośno podaje liczbę zaliczonych podciągnięć. Jeżeli kandydat nie wykona ćwiczenia zgodnie z opisem, np. nie podciągnie się na drążku do wymaganej pozycji lub nie wróci do zwisu na drążku o ramionach wyprostowanych w stawach łokciowych, oceniający powtarza ostatnią liczbę prawidłowo zaliczonych podciągnięć.

Podczas wykonywania ćwiczenia jest dozwolona praca tułowia i nóg.

Wynikiem końcowym jest liczba prawidłowo zaliczonych podciągnięć.

 

 

II Rzut piłka lekarską

Kandydatka ustawia się przed linią, przodem do kierunku rzutu. Unosi piłkę o wadze
2 kg oburącz za głowę wykonuje rzut. Odległość rzutu wyznacza punkt, w którym piłka zetknęła się z podłożem.

Przekroczenie linii w momencie wykonania rzutu lub bezpośrednio po rzucie, a przed kontaktem piłki z podłożem powoduje niezaliczenie próby.

III Bieg po kopercie

Konkurencja jest przeprowadzana na polu prostokąta o wymiarach 3 x 5 m, na którym w wyznaczonych miejscach (naklejone z taśmy o szerokości 5 cm krzyże mają wymiary 20 x 20 cm) ustawia się tyczki o wysokości 160–180 cm – podstawa tyczki
w całości musi zakrywać naklejony krzyż (sposób rozmieszczenia tyczek przedstawia rysunek). Sposób przeprowadzenia konkurencji: kandydat na komendę „na miejsca” podchodzi do linii startu i zajmuje pozycję startową. Na komendę „start” kandydat rozpoczyna bieg zgodnie z oznaczonym na rysunku kierunkiem (A–B–E–C–D–E–A), omijając tyczki od strony zewnętrznej. Kandydat pokonuje trasę trzykrotnie. Podczas wykonywania próby obowiązuje całkowity zakaz chwytania i przytrzymywania stojących tyczek. W przypadku przewrócenia lub przesunięcia tyczki z punktu jej ustawienia, kandydat musi ją ustawić na wcześniej zajmowanym miejscu i dopiero kontynuować bieg. W przypadku nieustawienia tyczki na wcześniej zajmowanym miejscu

i kontynuowaniu biegu, kandydatowi przerywa się próbę i uznaje się ją jako niezaliczoną. Kandydat może popełnić 1 falstart, kolejny go dyskwalifikuje. Wynikiem końcowym jest czas pokonania ćwiczenia, z dokładnością do 0,01 sekundy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek przedstawiający schemat biegu po kopercie

 

 

 

IV Próba wydolnościowa (BEEP TEST)

Próba wydolnościowa (Beep test) polega na bieganiu między dwoma znacznikami (liniami), oddalonymi od siebie o 20 metrów w określonym, stale rosnącym tempie. Szerokość toru wynosi 1,5 m. Tempo nadaje sygnał dźwiękowy, podczas trwania którego kandydat musi znajdować się poza wyznaczoną linią dwiema nogami. Jeżeli kandydat dotrze do linii przed sygnałem, powinien zatrzymać się za nią i ruszyć do kolejnego odcinka po usłyszeniu sygnału. Koniec testu następuje w momencie, gdy kandydat dwukrotnie nie przebiegnie kolejnych 20 metrów w wyznaczonym czasie lub dwukrotnie pod rząd wystartuje do kolejnych odcinków przed sygnałem. Ostateczny wynik to liczba rozpoczętego poziomu oraz liczba pełnych przebiegniętych
20-metrówek na tym poziomie (np. 10 – 9), gdzie 10 oznacza poziom, a 9 – numer
20-metrowego odcinka.

 

 

 

Liczba odcinków 1

odc.

2

odc.

3

odc.

4

odc.

5

odc.

6

odc.

7

odc.

8

odc.

9

odc.

10

odc.

11

odc.

12

odc.

Czas odcinka (s)
Poziom Przebiegnięty dystans (m)
1 20 40 60 80 100 120 140 9,0
2 160 180 200 220 240 260 280 300 8,0
3 320 340 360 380 400 420 440 460 7,5
4 480 500 520 540 560 580 600 620 640 7,2
5 660 680 700 720 740 760 780 800 820 6,8
6 840 860 880 900 920 940 960 980 1000 1020 6,5
7 1040 1060 1080 1100 1120 1140 1160 1180 1200 1220 6,2
8 1240 1260 1280 1300 1320 1340 1360 1380 1400 1420 1440 6,0
9 1460 1480 1500 1520 1540 1560 1580 1600 1620 1640 1660 5,7
10 1680 1700 1720 1740 1760 1780 1800 1820 1840 1860 1880 5,5
11 1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020 2040 2060 2080 2100 2120 5,3
12 2140 2160 2180 2200 2220 x x x x x x x 5,1

 

TABELA PUNKTOWA

(przeliczenie uzyskanych wyników na punkty)

 

 

LICZBA PUNKTÓW

 

Podciąganie się na drążku

(liczba powtórzeń)

 

Rzut piłką lekarską 2 kg

9odległosć w metrach

 

Bieg po kopercie

(czas w sekundach)

Beep test

(poziom – liczba odcinków)

 75 26 10,00 22,00 12 – 5
74 25 9,90 22,05 12 – 4
73 24 9,80 22,10 12 – 3
72 23 9,70 22,15 12 – 2
71 22 9,60 22,20 12-1
70 21 9,50 22,25 11 – 12
69 20 9,40 22,30 11 – 11
68 19 9,30 22,35 11 – 10
67 18 9,20 22,40 11 – 9
66 17 9,10 22,45 11 – 8
65 16 9,00 22,50 11 – 7
64 8,90 22,55 11 – 6
63 15 8,80 22,60 11 – 5
62 8,70 22,65 11 – 4
61 14 8,60 22,70 11 – 3
60 8,50 22,75 11 – 2
59 8,40 22,80 11 – 1
58 13 8,30 22,85 10 – 11
57 8,20 22,90 10 – 10
56 8,10 22,95 10 – 9
55 12 8,00 23,00 10 – 8
54 23,05 10 – 7
53 7,90 23,10 10 – 6
52 23,15 10 – 5
51 7,80 23,20 10 – 4
50 11 23,25 10 – 3
49 7,70 23,30 10 – 2
48 23,35 10 – 1
47 7,60 23,40 9 – 11
46 23,45 9 – 10
45 10 7,50 23,50 9 – 9
44 23,60 9 – 8
43 7,40 23,70 9 – 7
42 23,80 9 – 6
41 7,30 23,90 9 – 5
40 9 24,00 9 – 4
39 7,20 24,10 9 – 3
38 24,20 9 – 2
37 7,10 24,30 9 – 1
36 24,40 8 – 11
35 8 7,00 24,50 8 – 10
34 24,60 8 – 9
33 6,90 24,70 8 – 8
32 24,80 8 – 7
31 6,80 24,90 8 – 6
30 7 25,00 8 – 5
29 6,70 25,10 8 – 4
28 25,20 8 – 3
27 6,60 25,30 8 – 2
26 25,40 8 – 1
25 6 6,50 25,50 7 – 10
24 25,60 7 – 9
23 6,40 25,70 7 – 8
22 25,80 7 – 7
21 6,30 25,90 7 – 6
20 5 26,00 7 – 5
19 6,20 26,10 7 – 4
18 26,20 7 – 3
17 6,10 26,30 7 – 2
16 26,40 7 – 1
15 4 6,00 26,50 6 – 10
14 26,60 6 – 9
13 5,90 26,70 6 – 8
12 26,80 6 – 7
11 5,80 26,90 6 – 6
10 3 27,00 6 – 5
9 5,70 27,10 6 – 4

8

27,20 6 – 3

7

5,60 27,30 6 – 2
6 5,50 27,40 6 – 1
5 2 5,40 27,50 5 – 9
4 5,30 27,60 5 – 8
3 5,20 27,70 5 – 7
2 5,10 27,80 5 – 6
1 1 5,00 27,90 5 – 5

 

Test sprawności fizycznej uznaje się za zaliczony w przypadku zaliczenia każdej z trzech prób oraz osiągnięcia wyniku końcowego dla mężczyzn – co najmniej 55 pkt, a dla kobiet – co najmniej 45 pkt.

W przypadku gdy liczba kandydatów, którzy zaliczyli test sprawności fizycznej, jest mniejsza od liczby stanowisk, na które jest prowadzony nabór, obniża się minimalny do osiągnięcia wynik końcowy testu sprawności fizycznej do 38 pkt – dla mężczyzn i 30 pkt – dla kobiet.

Uzyskany przez kandydata wynik z testu sprawności fizycznej pozostaje ważny przez okres 6 miesięcy liczy się od dnia jego zakończenia może być wykorzystywany przy postępowaniu kwalifikacyjnym w innej jednostce organizacyjnej państwowej Straży Pożarnej.

ETAP III – CENA POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW WYMIENIONYCH W PKT 8B

Komisja dokonuje oceny złożonych dokumentów, która polega na sprawdzeniu ich kompletności oraz spełnienia wszystkich wymogów określonych w ogłoszeniu. Złożenie przez kandydata dokumentów niekompletnych lub niespełnienie przez niego wymogów określonych w ogłoszeniu jest równoznaczne z uzyskaniem negatywnego wyniku z postępowania kwalifikacyjnego. Posiadane wykształcenie, wyszkolenie lub posiadane umiejętności są oceniane w systemie punktowym.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 60.

Przy postępowaniu kwalifikacyjnym przyjmuje się następujący system punktowy stosowany do oceny preferencji z tytułu posiadanego przez kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej wykształcenia, wyszkolenia lub posiadanych umiejętności:

Lp. Kwalifikacje Ilość punktów
Wyszkolenie pożarnicze w PSP
1 Szkolenie podstawowe w zawodzie strażak 20
2 Posiadanie tytułu zawodowego technik pożarnictwa 25
3 Posiadanie tytułu zawodowego inżynier pożarnictwa 30
4 Posiadanie tytułu zawodowego inżynier w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego, uzyskanego w SGSP 15
Wyszkolenie medyczne
5 Uzyskanie kwalifikacji ratownika medycznego, o których mowa w art. 13 ustawy dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2195 oraz z 2018 r. poz. 650) 5
6 uprawnienia do wykonywania zawodu ratownika medycznego, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym 15
Wyszkolenie pożarnicze w OSP
7 Wyszkolenie pożarnicze w OSP – ukończone SP 5
8 Wyszkolenie pożarnicze w OSP – ukończone SP+RT 10
9 Wyszkolenie pożarnicze w OSP – ukończone SP+RT+RW 15
10 Wyszkolenie pożarnicze w OSP – ukończone SP według programu z dnia 17 listopada 2015 r. 15
Wykształcenie ogólne
11 Ukończone liceum ogólnokształcące lub technikum w klasie, w której były nauczane przedmioty dotyczące funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania 5
12 Wykształcenie wyższe, z tytułem inżynier lub magister inżynier

(kierunek budownictwo)

15
13 Wykształcenie wyższe (  kierunek administracja) 10

 

 

 

Wyjaśnienie użytych skrótów:

 • SP – szkolenie podstawowe strażaków-ratowników ochotniczej straży pożarnej,
 • RT – szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków – ratowników ochotniczej straży pożarnej,
 • RW – szkolenie strażaków-ratowników ochotniczej straży pożarnej z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach.

 

Sposób liczenia punktów:

 • za kwalifikacje wymienione w pkt 1-3 przyznaje się jedynie punkty tylko z jednego tytułu, z najwyższą wartością punktową,
 • za kwalifikacje wymienione w pkt 5 i 6 przyznaje się jedynie punkty tylko z jednego tytułu, z najwyższą wartością punktową,
 • za kwalifikacje wymienione w pkt 7-10 przyznaje się jedynie punkty tylko z jednego tytułu, z najwyższą wartością punktową,
 • za kwalifikacje wymienione w pkt 7-10 przyznaje się punkty jedynie w przypadku potwierdzenia przez właściwego dla działalności ochotniczej straży pożarnej komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej aktywnego członkostwa przez udokumentowany udział w co najmniej dwóch zdarzeniach –
  w działaniach ratowniczo-gaśniczych lub ćwiczeniach organizowanych przez jednostkę organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej (w okresie jednego roku poprzedzającego datę publikacji ogłoszenia, tj. terminu składania dokumentów),

 

ETAP IV – ROZMOWA KWALIFKACYJNA

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej ocenie podlega:

 1. autoprezentacja, w której kandydat przedstawia swoje słabe i mocne strony, motywację do podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej oraz postawę społeczną,
 2. umiejętność przekazywania, odbierania i rozumienia informacji oraz jasnego i wyrazistego formułowania wypowiedzi,
 3. wiedza na temat funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej,
 4. szczególne zainteresowania i dotychczasowe osiągnięcia kandydata.

Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej każdy z członków komisji odrębnie ocenia kandydata. Maksymalna liczba punktów możliwa do przyznania przez członka komisji za każdy z w/w elementów wymienionych wynosi 10.

Liczbę punktów uzyskanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej ustala się na podstawie średniej arytmetycznej liczby punktów przyznanych przez członków komisji z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.

Pozytywny wynik z rozmowy kwalifikacyjnej osiąga kandydat, który uzyska co najmniej 16 punktów.

ETAP V – USTALENIE ZDOLNOŚCI FIZYCZNEJ I PSYCHICZNEJ DO PEŁNIENIA SŁUŻBY W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Kandydata, który uzyskał najwyższą liczbę punktów, z uwzględnieniem liczby stanowisk, na które jest prowadzony nabór do służby w Państwowej Straży Pożarnej, kieruje się do komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych w celu orzeczenia zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.

W przypadku, gdy komisja lekarska podległa ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych orzeknie, że kandydat jest niezdolny do służby w Państwowej Straży Pożarnej, na badania lekarskie kieruje się kolejnego kandydata z najwyższą liczbą punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Po uzyskaniu orzeczenia Pomorskiej Rejowej Komisji MSW i A w Gdańsku o zdolności fizycznej i psychicznej zakwalifikowanego kandydata do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej listę kandydatów do przyjęcia do służby.

Postępowanie kwalifikacyjne kończy się zatwierdzeniem prze kierownika jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej listy kandydatów do przyjęcia do służby
w Państwowej Straży Pożarnej.

INFORMACJE DODATKOWE

Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do kolejnych etapów postępowania będzie można odebrać w ciągu 30 dni od ogłoszenia wyników naboru. Po upływie tego terminu nieodebrane dokumenty zostaną niszczone komisyjnie.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

na potrzeby procesu rekrutacji

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informujemy, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pana(i) dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, z siedzibą w Malborku ., ul Wybickiego.
 2. W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, mail: iod@straz.gda.pl.
 3. Pana(i) dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z ogłoszonym naborem do służby przygotowawczej
  w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku na podstawie wymagań określonych w art.28 ust.1 i art.34 ust.4 i 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r
 4. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity Dz. U z 2018r. poz.1313 ze zmianami)
 5. W przypadku końcowego wyłonienia Pana(i) spośród wszystkich kandydatów uczestniczących w procesie naboru do służby, odbiorcą Pana(i) danych osobowych będą Krajowy Rejestr Karny, Pomorska Rejonowa Komisja Lekarska MSW i A
  z siedzibą przy ul. Kartuskiej 4/6,80-104 Gdańsk.
 6. Pana(i) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Pana(i) dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia postępowania kwalifikacyjnego.
 8. Posiada Pan(i) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Posiada Pan(i) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna Pan(i), że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 10. Podanie przez Pana(ą) danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązku przedłożenia dokumentów wymaganych w naborze do służby będzie brak możliwości uczestnictwa
  w postępowaniu.
 11. Przetwarzanie podanych przez Pana(ą) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.